Preglej vse objave

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica v Globovniku (v nadaljevanju: zbirni center) se zbira ločene frakcije odpadkov (papir in karton, plastična in steklena embalaža, odpadni les, kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, oblačila in tekstil, avtomobilske gume, gradbeni material, odpadno jedilno olje, nevarni odpadki iz gospodinjstva, biološko razgradljivi odpadki, zeleni odrez) in začasno skladišči ločeno zbrane komunalne odpadke in druge ločene frakcije, ki se jih zbere na območju občine Ilirska Bistrica.

Vse tako zbrane odpadke in vse odpadke, pripeljane neposredno v zbirni center s strani povzročiteljev odpadkov, se proti plačilu, ki ga krije izvajalec javne službe – JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec) odda v nadaljnjo obdelavo pristojnim prevzemnikom (registriranim družbam za ravnanje z odpadno embalažo – DROE). Izjemo izmed vsemi navedenimi vrstami odpadkov predstavljajo odpadne kovine, odpadni papir in odpadno jedilno olje, za katere izvajalec prejme plačilo oz. jih proda.

Leta 2015 je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o zbiranju komunalnimi odpadkov v Občini Ilirska Bistrica dne 2. 7. 2015 sprejel Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov Ur. list RS, št. 54/2015 (v nadaljevanju: pravilnik).

Iz 11. člena pravilnika med drugim izhaja:

  • Prevzem komunalnih odpadkov v Zbirnem centru Ilirska Bistrica je za občane Ilirske Bistrice, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačen 2x na leto v količini avtomobilske prikolice do 250 kg, ob predložitvi plačane položnice za komunalne storitve za predhodni mesec.
  • Večje količine navedenih odpadkov se v zbirni center prevzame, stehta in povzročitelju zaračuna po veljavnem ceniku.

Navedeni določili pravilnika se do sedaj nista izvajali, med drugim tudi zaradi nedokončane infrastrukture (vstopno-tehtalni objekt), samo neizvajanje oz. neupoštevanje določil pa je pomenilo nenadzorovan in nekontroliran vnos količine in vrste posameznih odpadkov v zbirni center.

V izogib slednjemu in obvezi po vzpostavitvi evidence prevzetih odpadkov v skladu z navedenimi določili veljavnega pravilnika se je v zbirnem centru dogradilo vstopno-tehtalni objekt in ga opremilo z avtomatskimi zapornicami.

Predvidoma z mesecem oktobrom bo tako v zbirnem centru stopil v veljavo spremenjen režim prevzema odpadkov in sicer:

  • vsi pripeljani odpadki morajo biti zaradi lažjega in doslednega vodenja evidenc ločeni po posameznih vrstah odpadkov, v nasprotnem primeru se bo povzročitelju odpadkov zaračunala celotna količina odpadkov kot ostanek komunalnih odpadkov,
  • pogoj za prevzem odpadkov v zbirni center s strani povzročiteljev odpadkov je dokazilo o plačilu računa za komunalne storitve opravljene v predhodnem mesecu,
  • vse prevzete odpadke se stehta,
  • prevzem odpadkov do količine 500 kg/leto je za občane občine Ilirska Bistrica, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačen, število in način dovoza (vse vrste vozil) nista omejena,
  • po izpolnjeni letni kvoti 500 kg se vse prevzete odpadke povzročitelju odpadkov zaračuna po veljavnem ceniku.

Potrudimo se, da z doslednim ločevanjem ohranjamo naše okolje čisto.