Ali morajo biti vsa gospodinjstva in pravni subjekti na območju občine Ilirska Bistrica vključeni v sistem ravnanja z odpadki?
+

Odpadke povzročamo vsi, zato morajo biti vsi povzročitelji, ki na območju občine Ilirska Bistrica stalno, začasno ali občasno bivajo v svojih ali najetih nepremičninah ali so lastniki počitniške hišice oziroma opravljajo poslovno dejavnost, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.

Kaj zbiramo v Zbirnem centru Ilirska Bistrica?
+

Zbirni center Ilirska Bistrica v Globovniku je namenjen zbiranju ločenih frakcij odpadkov (papir in karton, plastična in steklena embalaža, odpadni les, kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, oblačila in tekstil, avtomobilske gume, odpadno jedilno olje, nevarni odpadki iz gospodinjstva, biološko razgradljivi odpadki, zeleni odrez) in začasnemu skladiščenju ločeno zbranih komunalnih odpadkov in drugih ločenih frakcij, ki se zberejo na območju občine Ilirska Bistrica.

Ali JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o zbrane odpadke odda pooblaščenim prevzemnikom brezplačno?
+

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.(v nadaljevanju: izvajalec) zbrano embalažo (papirno, stekleno in mešano), sveče, gume, odpadno električno in elektronsko opremo in male baterije brezplačno odda v nadaljnjo obdelavo pristojnim prevzemnikom.

Za odpadne kovine, papir, jedilno olje in svinčeve baterije, ki jih izvajalec odda v nadaljnjo obdelavo, prejme plačilo oz. jih proda.

Vse ostale zbrane odpadke s strani povzročiteljev odpadkov, se proti plačilu, ki ga krije izvajalec, odda v nadaljnjo obdelavo pristojnim prevzemnikom.

Zbiranju katerih vrst odpadkov so namenjeni ekološki otoki?
+

Ekološki otoki oz. zbiralnice ločenih frakcij so v veliki večini namenjeni zbiranju stekla in papirja.

Pri ločevanju papirja je pomembno, da ga uporabniki pred odlaganjem v zabojnik zložijo ali stisnejo, saj na ta način zavzame čim manjši volumen zabojnika.

Na ekoloških otokih v Ilirski Bistrici (Gubčeva, Gregorčičeva, Prešernova in Rozmanova), Rečici, Podgradu, Knežaku in Baču so postavljeni tudi zabojniki za zbiranje odpadnega olja.

Ekološki otoki v Rečici in lirski Bistrici (Cankarjeva, Gregorčičeva, Gubčeva, Podgrajska, Kidričeva, Prešernova, Rozmanova 2x in Vilharjeva) so opremljeni še z zabojniki za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

Kaj je zbirno mesto?
+

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni ali ustrezno urejeni javni površini in je namenjeno postavitvi zabojnikov za ostanek komunalnih odpadkov, embalažo in biorazgradljive kuhinjske odpadke in nekaterih ločenih frakcij odpadkov (steklo, papir). Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

Kaj je prevzemno mesto?
+

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno mesto, namenjeno prevzemu komunalnih odpadkov (embalaža, ostanek komunalnih odpadkov), biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in nekaterih ločenih frakcij odpadkov (papir, steklo). V kolikor se nahaja na javni površini ne sme ovirati ali ogrožati njene rabe.

Povzročitelji odpadkov morajo pred predvidenim prevzemom le-teh zabojnike premestiti z zbirnega na prevzemno mesto in jih po prevzemu, v najkrajšem možnem času, namestiti nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 m od roba prometne površine, oz. največ 150 m od roba zemljišča ali objekta povzročitelja odpadkov. Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen varen dostop smetarskim vozilom.

Zabojnik je bil na dan odvoza na dvorišču za ograjo. Zakaj ga niste spraznili?
+

Povzročitelji odpadkov morajo pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da zabojnike pripeljejo iz zbirnega na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa jih v najkrajšem možnem času vrnejo na zbirno mesto.

Kako je potrebno ravnati z biološkimi odpadki?
+

Biorazgradljive kuhinjske odpadke lahko povzročitelji odpadkov hišno kompostirajo ali le-te odlagajo v zabojnike za biološke odpadke.

V kolikor povzročitelji biorazgradljive kuhinjske odpadke odlagajo v zabojnike, lahko za to uporabijo biorazgradljive vreče, papirnate vrečke ali odpadke odložijo kar v zabojnik brez vrečke.

Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov?
+

Povzročitelji odpadkov, ki se jim pojavijo različni kosovni odpadki, imajo naslednje možnosti:

  • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3 z izpolnitvijo obrazca – Kosovni odvoz iz enega gospodinjstva, ki je dostopen na naslednji povezavi Vloge in obrazci – Komunala Ilirska Bistrica (kp-ilb.si)
  • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3 za več gospodinjstev skupaj (najmanj pet gospodinjstev, dostavi se 5 m3 zabojnik), z izpolnitvijo obrazca – Kosovni odvoz iz več gospodinjstev, ki je dostopen na naslednji povezavi Vloge in obrazci – Komunala Ilirska Bistrica (kp-ilb.si)
  • naročijo 5 m3 zabojnik za kosovne odpadke s klicem na telefonsko številko 05 71 10 671 – odvoz le-tega se povzročiteljem obračuna po veljavnem ceniku ali
  • kosovne odpadke pripeljejo in oddajo v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se odpadki prevzamejo in stehtajo, in sicer do 500 kg/leto na gospodinjstvo, število in način dovoza (vse vrste vozil) nista omejena.