Preglej vse objave

Okoljska dajatev za komunalne odpadne vode

Na nas se obračajo uporabniki storitev z vprašanji v zvezi z obračunom in poračunom okoljske dajatve. Gre za dajatev, ki je na podlagi državne Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15; v nadaljevanju: državna uredba), obveznost vsakega uporabnika objekta, v katerem nastajajo komunalne odpadne vode. Skladno z veljavnimi predpisi jo v Občini Ilirska Bistrica zaračunava Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. V nadaljevanju podajamo nekaj osnovnih pojasnil za lažje razumevanje posameznih izrazov in povezav med zavezancem, izvajalcem javne službe in prejemnikom omenjene dajatve.

Kaj pravzaprav je okoljska dajatev?

Okoljska dajatev je posebna postavka pri obračunu storitve oskrbe s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadne vode. Opredeljuje jo državna Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja. Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev in pravnih oseb zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih opravilih.

Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve?

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je vsak uporabnik stavbe, pravna ali fizična oseba, v kateri nastaja komunalna odpadna voda.

Kdo je plačnik okoljske dajatve?

Plačnik okoljske dajatve je izvajalec javne službe čiščenja in odvajanja odpadne vode, JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., ki v imenu in na račun Občine Ilirska Bistrica za zavezanca izračunava, zaračunava in vplačuje okoljsko dajatev. Gre za redno postavko na položnici zavezanca, ne glede na to, ali gre za uporabnika javnega kanalizacijskega omrežja ali imetnika greznice oz. male komunalne čistilne naprave. Od slednjega je odvisna določitev višine okoljske dajatve.

Kdo je prejemnik okoljske dajatve?

Prejemnik okoljske dajatve je občina, v kateri zavezanec odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, greznico ali malo komunalno čistilno napravo (MKČN). Zbrana sredstva okoljske dajatve je občina dolžna namensko porabiti za urejanja področje zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini.

Zavezanci so tisti, ki so dolžni sporočati nastale spremembe na odjemnih mestih

Pri obračunu in določitvi višine okoljske dajatve so izrednega pomena točni in ažurirani podatki za posamezna odjemna mesta. Za pravočasno sporočanje podatkov izvajalcu gospodarske javne službe, vključno z morebitnimi spremembami glede lastništva, števila oseb itd. na odjemnih mestih, od katerih je odvisen obračun okoljske dajatve, so odgovorni zavezanci.

Zavezancem je v ta namen na voljo poseben obrazec (dostopen na spletni strani JP Komunala in na sedežu podjetja), na podlagi katerega se v sistem zabeležijo spremembe na posameznih odjemnih mestih. Skladno z 29. členom državne uredbe morajo lastniki objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo, izvajalca gospodarske javne službe pisno obvestiti o pričetku obratovanja MKČN ali pričetku uporabe nepretočne greznice.

Obveznost izvajalca gospodarske javne službe je, da obračuna dajatev za onesnaževanje okolja

Izvajanje državne uredbe, obračunavanje in zaračunavanje okoljske dajatve, nadzira Finančna uprava Republike Slovenije. V kolikor se ugotovi, da zavezanec za plačilo okoljske dajatve – iz kateregakoli razloga – ni plačeval omenjene dajatve, je izvajalec gospodarske javne službe dolžan v imenu in za račun Občine Ilirska Bistrica zaračunati okoljsko dajatev tudi za nazaj, in sicer za obdobje največ treh let.

Stanje v občini Ilirska Bistrica

V podjetju JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. je potekal davčni inšpekcijski nadzor, katerega predmet nadzora so bile okoljske dajatve za obdobje od 1.1.2019 – 31.12.2022.

V skladu z zaključki inšpekcijskega nadzora o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je bilo ugotovljeno, da se ta dajatev v večini primerov ni zaračunavala zavezancem, ki imajo lastna vodna zajetja ter se oskrbujejo iz lastnih vodohranov.

Zaradi ugotovljenih nepravilnosti je JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. morala iz lastnih sredstev kriti poračune okoljske dajatve skupaj s pripadajoči zamudnimi obrestmi za vsa navedena leta v višini 200.749,79 EUR.

Obenem je davčni inšpektor določil, da je potrebno evidence urediti in jih pravilno oddati tudi za leto 2023.

V skladu z navedenim je JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. uporabnikom, ki do sedaj niso plačevali okoljske dajatve, zaračunala poračun te dajatve za celotno leto 2023 in sicer v višini 26,4125 EUR/osebo/leto.

Od 1. januarja 2024 se okoljska dajatev redno mesečno obračunava pri mesečnem obračunu komunalnih storitev v višini 2,21 EUR/osebo/mesec.

Ali lahko obveznost poravnamo v več obrokih?

V JP Komunala razumemo, da ti stroški za nekatere predstavljajo precejšnje finančno breme, zato vam omogočamo, da obveznost za leto 2023 poravnate v več obrokih, obenem pa vas prosimo za razumevanje, saj moramo tudi v JP Komunala Ilirska Bistrica poskrbeti za nemoteno tekoče poslovanje. Prosimo vas, da nas o morebitnem obročnem plačilu obveznosti obvestite pisno ali telefonsko.