Potrebe po komunalnih storitvah so se pojavile takoj, ko je človek začel organizirano življenje in ko so bili osnovni življenjski pogoji zagotovljeni. Z razvojem, z višjo stopnjo bivanja, bivanja v skupnostih, se je večala tudi potreba po vse večjem številu takih dejavnosti in po vedno višjem nivoju organiziranosti. Skozi zgodovino so se komunalne storitve izvajale s skupnim delom, delovnimi obveznostmi, režijskimi delavci pri organih lokalne oblasti, režijskimi obrati ter nazadnje tudi v različnih oblikah javnih in drugih podjetij. Tudi v Ilirski Bistrici zasledimo enak razvoj. Bolj organizirana oblika pa je bila uvedena šele po II. svetovni vojni.

Mestni ljudski odbor je z odločbo dne 6.4.1947  ustanovil Komunalno podjetje Ilirska Bistrica. Podjetje je bilo organizirano za opravljanje dejavnosti »obče ljudske koristi«.

Podjetje je v svojem razvoju doživelo stalne organizacijske, kadrovske in vsebinske spremembe. Moralo se je prilagoditi lokalnim pogojem, političnim odločitvam, finančnim možnostim in načinu organiziranja lokalne samouprave.

V letu 2010 je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja in tako se je Komunalno podjetje 5. 7. 2010 statusno preoblikovalo v Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o.

Podjetje je ustanovljeno za izvajanje gospodarskih javnih služb.

Glavna dejavnost podjetja je oskrba s pitno vodo. Poleg te dejavnosti pa podjetje opravlja še naslednje obvezne gospodarske javne službe: ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, pogrebno in pokopališko dejavnost, plakatiranje in sejemsko dejavnost.

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. je v 100 % lasti Občine Ilirska Bistrica, njegov osnovni kapital znaša 221.020,25 EUR.

Osnovni podatki o podjetju

Naziv: Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d. o. o.
Naslov: Prešernova ulica 7
Pošta in kraj: 6250 Ilirska Bistrica
Transakcijski račun: SI56 1010 0000 0023 081
ID za DDV: SI37819127
Matična številka: 5016100000
Telefon: 05 711 06 71
E-naslov: info@kp-ilb.si
Direktor: mag. Tomaž Umek
Nadzorni svet: Marjan Kovačič, predsednik
Jana Martinčič, namestnica predsednika,
Tina Kocjan, članica
Goran Boštjančič, član
Robert Vičič, član

Informacije javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/2003, s spremembami in dopolnitvami) in Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS; št 24/2016) smo pripravili KATALOG INFROMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA. S tem smo omogočili prost dostop do informacij javnega značaja, s katerim razpolagamo kot izvajalci javnih služb.

ZGODOVINA PODJETJA

Naš razvoj skozi čas

IZSEKI IZ MEDIJEV

Poročali so o nas