Zakoni, uredbe in pravilniki

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)
Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Uredba o oskrbi s pitno vodo
Uredba o vodnih povračilih
Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest
Uredba o odpadkih
Uredba o odlagališčih odpadkov
Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Pravilnik o pitni vodi
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda

Odloki

Statut Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ilirska Bistrica
Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično središče Sviščaki
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ilirska Bistrica
Odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v Občini Ilirska Bistrica
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ilirska Bistrica
Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v občini Ilirska Bistrica
Odlok o plakatiranju in postavljanju reklam na območju občine Ilirska Bistrica
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin

Tehnični pravilniki

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav javnega vodovoda na območju Občine Ilirska Bistrica
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije na območju Občine Ilirska Bistrica
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov