Začetki opravljanja komunalnih dejavnosti v podjetniški obliki segajo v leto 1947, ko je mestni ljudski odbor ustanovil Komunalno podjetje Ilirska Bistrica.

V nadaljnjih letih so se komunalne dejavnosti opravljale v različnih organizacijskih oblikah, z dodajanjem in opuščanjem dejavnosti.

1947

Mestni ljudski odbor je z odločbo ustanovil Komunalno podjetje Ilirska Bistrica. Podjetje je bilo organizirano za opravljanje dejavnosti »obče ljudske koristi«.

Podjetje je v svojem razvoju doživelo stalne organizacijske, kadrovske in vsebinske spremembe. Moralo se je prilagoditi lokalnim pogojem, političnim odločitvam, finančnim možnostim in načinu organiziranja lokalne samouprave.

1948

Iz Komunalnega podjetja je nastalo Storitveno podjetje.

1949

Ponovno se je organiziralo Storitveno podjetje.

1950

Komunalne storitve so se izvajale v mestnem avtopodjetju.

Pričelo je delovati Obrtno podjetje.

1951

Ustanovljena je bila Komunalno gospodarska ustanova.

1962

Ustanovljeno je bilo Komunalno podjetje.

1971

Formiralo se je Komunalno stanovanjsko podjetje.

1974

Formiralo se je Komunalno gradbeno podjetje z dvema TOZD-oma: TOZD Komunalno stanovanjsko dejavnost in TOZD Gradbeni obrtnik.

1990

Ker so se na podlagi zakonodaje ukinile temeljne organizacije združenega dela in ker se je pripojila stanovanjska enota je bilo zopet ustanovljeno Komunalno stanovanjsko podjetje.

1991

Zakon v javnih podjetjih je leta 1991 odločil, da se iz javnih podjetij izločijo vse nekomunalne oziroma profitne dejavnosti. Tako je bilo izločeno samostojno ustanovljeno Proizvodno gradbeno podjetje »Snežnik«, Ilirska Bistrica, Cankarjeva 29. Izločile so se dejavnosti: kamnolom, gradbena dela z mehanizacijo, pleskarstvo, mizarstvo, vodoinštalaterstvo.

Komunalno stanovanjsko podjetje, Prešernova 7 je imelo takrat organizirane le komunalne dejavnosti javnega značaja in stanovanjsko enoto. S tem je dobilo status javnega podjetja v popolni lastnini občine. Po reorganizacije je bilo tako končno ustanovljeno z Aktom o ustanovitvi dne 25.3.1994 (Uradne objave št. 7/94).

2002

Zakon o gospodarskih javnih službah določa da se v javnih podjetjih izvaja le gospodarske javne službe. Vsled tega je bilo potrebno organizirati in izvajati le te službe. Zato je bilo potrebno izločiti stanovanjsko enoto, kar je sklenil občinski svet Ilirska Bistrica. Nastalo je Komunalno podjetje Ilirska Bistrica.

2010

V letu 2010 je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. .

Na podlagi sprejetega Odloka se je Komunalno podjetje statusno preoblikovalo v Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. .