Preglej vse objave

Občina Ilirska Bistrica je dne 14.04.2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog v letu 2023 za katerega so razpisana sredstva v višini 31.174,00 evrov. Njegov namen je vzpodbujanje odstranjevanja azbestnih kritin ali azbestnih stenskih oblog s stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov na območju Občine Ilirska Bistrica ter njihovo varno odlaganje.

Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem javnem razpisu so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica skladno s 3. točko predmetnega razpisa. Vlagatelj lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne azbestne kritine ali azbestne stenske obloge v višini 80 % stroška odlaganja.

Prevzemnik oz. zbiratelj azbestnih odpadkov je JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. (v nadaljevanju: Izvajalec javne službe), prevzemno mesto se nahaja v zbirnem centru Globovnik.

Opis postopka:

 • fotografiranje objekta pred odstranitvijo azbestne kritine ali stenske obloge
 • odstranitev azbestne kritine ali stenske obloge
 • priprava za odvoz azbestnih odpadkov
 • odvoz azbestnih odpadkov:
  – v lastni domeni
  – v domeni izvajalca javne službe
 • prejem tehtalnega lista in računa
 • plačilo računa
 • fotografiranje objekta po zamenjavi azbestne kritine ali stenske obloge
 • oddaja vloge za dodelitev sredstev za odstranjevanje azbestnih odpadkov 2023
 • obravnava vloge in dodelitev sredstev

Izvajalec del, ki odstranjuje azbestno kritino ali azbestne stenske obloge, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.

Pred odvozom morajo biti azbestni odpadki pripravljeni v skladu s 3. in 4. odstavkom 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest (v nadaljevanju: Uredba), in sicer tako, da so odloženi na leseno paleto, zapakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, s čimer se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Pripravljene palete morajo biti dostopne vozilu s paletnim avtodvigalom.

Izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti odpadkov, ki ne bodo pripravljeni skladno z Uredbo!

Odvoz azbestnih odpadkov v lastni domeni poleg samega prevoza predstavlja tudi ostalo manipulacijo z njimi in sicer nakladanje na lokaciji in razkladanje na prevzemnem mestu in je kot tak zamišljen predvsem za izvajalce del, oz. vse ki razpolagajo z ustrezno mehanizacijo.

Odvoz azbestnih odpadkov v domeni izvajalca javne službe se sprovede z oddajo Vloge za Odvoz, oddajo in deponiranje azbestnih odpadkov ali oddajo naročila na telefonsko številko 041 651 305 (kontaktna oseba: Kristjan Šestan, Področje ravnanja z odpadki). Azbestni odpadki morajo biti pripravljeni skladno z Uredbo in dostopni vozilu s paletnim avtodvigalom, v nasprotnem primeru le-ti ne bodo prevzeti, prihod vozila pa bo kljub vsemu obračunan po ceniku.

Odvoz se zaračuna po ceni 63,00 eur/h, vsaka nadaljnja začetna ura pa še dodatnih 63,00 eur. Cena prevzema, manipulacije in skladiščenja azbestnih odpadkov v zbirnem centru Globovnik znaša 386,00 eur/t.

Poseg odstranitve mora biti zaključen pred oddajo vloge za dodelitev finančnih sredstev. Kot dokazila o izvedbi odstranitve se smatra račune JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. o oddaji azbestne kritine ali azbestnih stenskih oblog, ki so bili izdani od 8. 4. 2023 dalje do roka za oddajo vlog, upravičenci pa zanje še niso prejeli sredstev sofinanciranja s strani Občine Ilirska Bistrica.

Vlogo za sofinanciranje odstranitve azbestne kritine ali azbestnih stenskih oblog v letu 2023 je potrebno oddati v skladu z Navodili za oddajo vlog. Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Priložena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila.

 

Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.