Zapri iskalnik
ODDAJ
POBUDO ALI
PREDLOG

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d. o. o. ima v upravljanju tri vodovodne sisteme, in sicer vodovodni sistem Ilirska Bistrica, vodovodni sistem Knežak in vodovodni sistem Podstenjšek.

V vaseh Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Kuteževo, Podgraje in Zabiče se prebivalci oskrbujejo z lokalnimi vodnimi viri. Vsi trije sistemi sodijo med kraške vodne vire, za katere je značilno, da je kvaliteta surove vode neposredno povezana z vremenskimi razmerami. Poleg oskrbe vasi v občini Ilirska Bistrica se iz našega vodovodnega sistema Ilirska Bistrica oskrbuje še nekaj naselij občine Hrpelje-Kozina (Tatre, Brezovo Brdo, Kovčice, Orehek pri Materiji ter delno Golac in Obrov), vas Suhorje občine Pivka ter tri naselja v Republiki Hrvaški (Brce, Pasjak, Šapjane).

Cena dobavljene pitne vode je bila v letu 2023 za kubični meter 2,4659 EUR in na liter 0,0025 EUR brez vključenega ddv-ja. Uporabniki do dodatnih informacij o ceni pitne vode lahko pridobijo v rubriki Ceniki

Kontakt

Jure Gombač
vodja službe

041 473 411
jure.gombac@kp-ilb.si

Stojan Jagodnik

041 651 304
stojan.jagodnik@kp-ilb.si

Špela Barba
odgovorna oseba za kvaliteto pitne vode

05 711 06 86
spela.barba@kp-ilb.si

24-urna dežurna vodovodna služba

05 711 06 84

Vodovodni sistem Ilirska Bistrica

Daleč najpomembnejši vodni vir v občini je kraški izvir Bistrica, ki dovaja pitno vodo preko čistilne naprave za pitno vodo v centralni sistem, katerega sestavljajo štirje podsistemi:

 • vodovod Bistrica, ki oskrbuje naselja v bližini občinskega središča (Ilirska Bistrica, Koseze Zemonska vaga, Dolnji Zemon, Gornji Zemon, Mala Bukovica, Topolc, Rečica in Jasen);
 • nižinski vodovod Ilirska Bistrica – Zabiče, ki je grajen z namenom zagotavljanja zadostnih količin vode v obstoječe vaške rezervoarje, ko v sušnem obdobju pade izdatnost lastnih virov; ti sistemi delujejo kot lokalni vodovodni sistemi in ne sodijo v sistem javne vodooskrbe, ki ga izvaja Komunala Ilirska Bistrica;
 • brkinski vodovod, ki oskrbuje naselja Zarečje, Dobro Polje, Zarečica, Harije, Velika Bukovica, Soze, Brce, Smrje, Prem, Gornja Bitnja, Dolnja Bitnja, Kilovče, Ratečevo Brdo, Tominje, Zajelšje, Pregarje, Prelože, Čelje, Janeževo Brdo, Ostrožno Brdo, Huje, Gaberk, Rjavče, ter Javorje, Tatre in Brezovo Brdo v občini Kozina;
 • vodovod Visoki Kras, ki oskrbuje naselja Studeno goro, Pavlico, Veliko Brdo, Sabonje, Starod, Račice, Podgrad, Podbeže, Hrušico, Male Loče, Jelšane, Dolenje, Novo Vas, Novokračine in Sušak. Iz tega vodovoda se oskrbujejo tudi naselja v mejnem območju v Republiki Hrvaški.

Naselja, ki jih oskrbuje

 • Ilirska Bistrica,
 • Jasen,
 • Koseze,
 • Mala Bukovica,
 • Dolnji Zemon,
 • Gornji Zemon,
 • Rečica,
 • Topolc,
 • Dobropolje,
 • Zarečje,
 • Zarečica,
 • Velika Bukovica,
 • Soze,
 • Harije,
 • Tominje,
 • Brce,
 • Smrje,
 • Prem,
 • Dolnja Bitnja,
 • Gornja Bitnja,
 • Kilovče,
 • Ratečevo Brdo,
 • Zajelšje,
 • dolina Posrtve,
 • Pregarje,
 • Huje,
 • Prelože,
 • Čelje,
 • Janeževo Brdo,
 • Ostrožno Brdo,
 • Gabrk,
 • Rjavče,
 • Studena Gora,
 • Pavlica,
 • Sabonje,
 • Veliko Brdo,
 • Starod,
 • Račice,
 • Podgrad,
 • Podbeže,
 • Hrušica,
 • Male Loče,
 • Jelšane,
 • Dolenje,
 • Nova Vas,
 • Novokračine in
 • Sušak.

Št. oskrbovanih uporabnikov*

9.702

Količina prodane vode (m3/leto)*

472.857

*podatki se nanašajo na leto 2023

Na vodovodnem sistemu Ilirska Bistrica v vodarni Ilirska Bistrica se pitna voda pripravlja s postopkom ultrafiltracije in dodajanjem plinskega dezinfekcijskega sredstva. 

Vodovodni sistem Knežak

Oskrbuje se iz 2 manjših vodnih virov Zmrzlek in Sela ter iz centralnega vodovodnega sistema Postojna – Pivka. Vodovodni sistem se oskrbuje iz dveh studencev, ki izvirata na stiku apnenca in fliša. V sušnih obdobjih, ko le-ta presahneta, je vodooskrba zagotovljena iz centralnega vodovoda Postojna – Pivka (KOVOD).

Na vodovodnem sistemu Knežak se pitna voda pripravlja brez obdelave ter se dodaja dezinfekcijsko sredstvo, plinski klor. S strani vodovodne službe KOVOD, pa se pitna voda pripravlja z koagulacijo, ultrafiltracijo, aktivnim ogljem in dodajanjem dezinfekcijskega sredstva: UV in plinski klor. 

Naselja, ki jih oskrbuje

 • Knežak,
 • Bač in
 • Koritnice.

Št. oskrbovanih uporabnikov*

1.034

Količina prodane vode (m3/leto)*

32.429

*podatki se nanašajo na leto 2023

Vodovodni sistem Podstenjšek

Oskrbuje se iz vodnega vira Podstenjšek kjer se pitna voda pripravlja s postopkom koagulacije, ultrafiltracije in dodajanjem tekočega dezinfekcijskega sredstva, natrijev hipoklorit.

Naselja, ki jih oskrbuje

 • Šembije,
 • Podtabor,
 • Podstenjšek,
 • Mereče,
 • Podstenje in
 • zaselek Mežnarija.

Št. oskrbovanih uporabnikov*

394

Količina prodane vode (m3/leto)*

13.471

*podatki se nanašajo na leto 2023

Kakovost pitne vode

Temeljni cilj na področju javne oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje skladne in zdravstveno ustrezne pitne vode. Voda je na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04) definirana kot živilo. Izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo moramo zato izvajati tako imenovani notranji nadzor pitne vode, ki temelji na načelih HACCP sistema (Hazard Analysis Critical Control Point). Le-ta nam omogoča identifikacijo oz. prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi škodljivimi agensi v pitni vodi ali stanji, ki lahko ogrožajo zdravje uporabnikov pitne vode.

Na vseh treh vodovodnih sistemih, ki jih imamo v upravljanju, dosledno izvajamo notranji nadzor pitne vode, ki med drugim vključuje tudi nadzor kvalitete pitne vode. V sodelovanju z Nastavnim zavodom za javno zdravstvo iz Reke opravljamo mikrobiološke in fizikalno-kemijske analize pitne vode, katerih obseg in frekvenca je določena na podlagi Uredbe o pitni vodi. Rezultati mikrobioloških in fizikalno – kemijskih analiz pitne vode so uporabnikom na vpogled na sedežu podjetja. Vsi trije vodovodni sistemi so vključeni v državni monitoring pitne vode, katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje, izvajalec pa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Poročila o vzorčenju, mikrobiološkem in fizikalno kemijskem preskušanju vzorcev pitne vode

Pomembni dokumenti

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

Zaščita vodomera pred zmrzaljo

Vsak uporabnik je dolžan v skladu z 29. členom veljavnega Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ilirska Bistrica ustrezno zaščititi svoj vodomer pred zmrzaljo.

PROJEKTI

Obnovitev vodarne in vodovoda v sklopu projekta Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica – Rodik

Aktualne novice o projektu objavljene na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica in Komunale Ilirska Bistrica.

Ceniki

Veljavni ceniki naših storitev razvrščeni po dejavnostih in službah.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci razvrščeni po dejavnostih in službah.