Zapri iskalnik
ODDAJ
POBUDO ALI
PREDLOG

»Če je bilo včasih dovolj, da smo tisto, česar nismo več potrebovali, enostavno vrgli v koš za odpadke, danes ni več tako.

Zaradi načina življenja in vse večjega potrošništva količina odpadkov v razvitih državah narašča, le-ti pa predstavljajo enega izmed večjih okoljevarstvenih problemov, vendar se odnos do njih v zadnjih letih spreminja.

Odpadki niso več le nekaj odvečnega, kar sodi izključno na odlagališča, ampak predstavljajo surovine, ki jih v tehnološko dovršenih procesih recikliranja predelajo v koristne surovine za proizvodnjo novih dobrin. Na ta način se zmanjšuje delež nekoristnih odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti in jih je potrebno odložiti na odlagališča. Zato je vse bolj pomembno, da z odpadki ravnamo odgovorno in pravilno.«

Kontakt

Kristjan Šestan
Vodja službe

041 651 305
kristjan.sestan@kp-ilb.si

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d. o. o. opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem območju občine Ilirska Bistrica. Letno zberemo čez 4.000 ton komunalnih odpadkov, od tega je več kot 60 % ločeno zbranih odpadkov.

Skrbimo za odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev kot tudi tistih, ki nastanejo v okviru opravljanja različnih dejavnosti. Vsa gospodinjstva so opremljena z zabojniki za ločevanje mešane embalaže ter ostanka komunalnih odpadkov. Gospodinjstva v mestu Ilirska Bistrica so opremljena tudi z zabojniki za ločevanje biorazgradljivih odpadkov v zabojnikih, slednji pa so nameščeni tudi na ekoloških otokih pri večstanovanjskih objektih. Ostala gospodinjstva po naseljih niso opremljena z zabojniki za biološke odpadke, saj imajo možnost lastnega kompostiranja, kar posledično pomeni tudi oprostitev plačila storitve zbiranja bioloških odpadkov. Izjemi predstavljata naselji Podgrad in Knežak, kjer je na ekoloških otokih omogočeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov.

Urejenih imamo 85 ekoloških otokov, od tega 19 v Ilirski Bistrici in 66 po ostalih naseljih. Na ekoloških otokih zbiramo ločeno zbrane frakcije, kot so papir in karton, steklo. Na 6 ekoloških otokih so nameščeni ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje. Ekološki otoki se nahajajo v neposredni bližini javnih cest tako, da so dostopni vsem prebivalcem in obiskovalcem. Na ekoloških otokih so nameščeni 900 oz. 1100 litrski zabojniki za papir in zabojnik »zvon« kapacitet 1,25 m3 oz. 2,0m3 za stekleno embalažo, na nekaterih ekoloških otokih pa tudi 200 litrski zabojnik za odpadno jedilno olje. Na ekoloških otokih je prepovedano odlaganje kosovnih in drugih komunalnih odpadkov.

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica – Globovnik se zbirajo ločene frakcije, kot so: embalažni les, kosovni odpadki, trda plastika, bela tehnika, odpadni elektro aparati in elektronika, odpadna oblačila in tekstil, odpadne gume, stanovanjski gradbeni material, odpadna olja, barve in laki ter nevarni odpadke iz gospodinjstva.

Od leta 2019 je zbiranje kosovnih odpadkov organizirano po sistemu od vrat do vrat. Več informacij najdete v dokumentu Zbiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat.

Ločevanje odpadkov

JP Komunala Ilirska Bistrica izvaja javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov skladno z Odlokom na območju Občine Ilirska Bistrica in obsega:

 • Ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih,
 • Ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
 • Ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
 • Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru in po naročilu,
 • Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru in ob letnih akcijah,
 • Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
 • Ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov – Kam spada kaj?

V naši zgibanki najdete podrobna navodila o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

E-odpadki

V okviru projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki«, ki poteka pod slogom E-cikliraj in katerega nosilec je ZEOS, d.o.o., smo prejeli v uporabo 10 uličnih zbiralnikov za tako imenovane e-odpadke in odpadne baterije.

ODVOZ ODPADKOV

Koledar terminov odvoza odpadkov

Termini pobiranja odpadkov po posameznih naseljih za obdobje do konca leta 2023. O morebitni spremembi terminov boste redno obveščeni z obvestili na spletni strani oz. preko e-obveščanja za naročnike sistema.

Odstranjevanje azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog v letu 2023

Občina Ilirska Bistrica je dne 14.04.2023 objavila Javni razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog v letu 2023 za katerega so razpisana sredstva v višini 31.174,00 evrov. Njegov namen je vzpodbujanje odstranjevanja azbestnih kritin ali azbestnih stenskih oblog s stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov na območju Občine Ilirska Bistrica ter njihovo varno odlaganje.

Upravičenci do prejema proračunskih sredstev po tem javnem razpisu so občani – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica skladno s 3. točko predmetnega razpisa. Vlagatelj lahko pridobi proračunska sredstva za kritje dela stroška odlaganja odpadne azbestne kritine ali azbestne stenske obloge v višini 80 % stroška odlaganja.

Prevzemnik oz. zbiratelj azbestnih odpadkov je JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. (v nadaljevanju: Izvajalec javne službe), prevzemno mesto se nahaja v zbirnem centru Globovnik.

Opis postopka:

 • fotografiranje objekta pred odstranitvijo azbestne kritine ali stenske obloge
 • odstranitev azbestne kritine ali stenske obloge
 • priprava za odvoz azbestnih odpadkov
 • odvoz azbestnih odpadkov:
  – v lastni domeni
  – v domeni izvajalca javne službe
 • prejem tehtalnega lista in računa
 • plačilo računa
 • fotografiranje objekta po zamenjavi azbestne kritine ali stenske obloge
 • oddaja vloge za dodelitev sredstev za odstranjevanje azbestnih odpadkov 2023
 • obravnava vloge in dodelitev sredstev

Izvajalec del, ki odstranjuje azbestno kritino ali azbestne stenske obloge, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.

Pred odvozom morajo biti azbestni odpadki pripravljeni v skladu s 3. in 4. odstavkom 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest (v nadaljevanju: Uredba), in sicer tako, da so odloženi na leseno paleto, zapakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, s čimer se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Pripravljene palete morajo biti dostopne vozilu s paletnim avtodvigalom.

Izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti odpadkov, ki ne bodo pripravljeni skladno z Uredbo!

Odvoz azbestnih odpadkov v lastni domeni poleg samega prevoza predstavlja tudi ostalo manipulacijo z njimi in sicer nakladanje na lokaciji in razkladanje na prevzemnem mestu in je kot tak zamišljen predvsem za izvajalce del, oz. vse ki razpolagajo z ustrezno mehanizacijo.

Odvoz azbestnih odpadkov v domeni izvajalca javne službe se sprovede z oddajo Vloge za Odvoz, oddajo in deponiranje azbestnih odpadkov ali oddajo naročila na telefonsko številko 041 651 305 (kontaktna oseba: Kristjan Šestan, Področje ravnanja z odpadki). Azbestni odpadki morajo biti pripravljeni skladno z Uredbo in dostopni vozilu s paletnim avtodvigalom, v nasprotnem primeru le-ti ne bodo prevzeti, prihod vozila pa bo kljub vsemu obračunan po ceniku.

Odvoz se zaračuna po ceni 63,00 eur/h, vsaka nadaljnja začetna ura pa še dodatnih 63,00 eur. Cena prevzema, manipulacije in skladiščenja azbestnih odpadkov v zbirnem centru Globovnik znaša 386,00 eur/t.

Poseg odstranitve mora biti zaključen pred oddajo vloge za dodelitev finančnih sredstev. Kot dokazila o izvedbi odstranitve se smatra račune JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. o oddaji azbestne kritine ali azbestnih stenskih oblog, ki so bili izdani od 8. 4. 2023 dalje do roka za oddajo vlog, upravičenci pa zanje še niso prejeli sredstev sofinanciranja s strani Občine Ilirska Bistrica.

Vlogo za sofinanciranje odstranitve azbestne kritine ali azbestnih stenskih oblog v letu 2023 je potrebno oddati v skladu z Navodili za oddajo vlog. Vloga mora biti oddana na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Priložena ji morajo biti vsa zahtevana dokazila.

Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

Ceniki

Veljavni ceniki naših storitev razvrščeni po dejavnostih in službah.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci razvrščeni po dejavnostih in službah.

Pomembni dokumenti