Zapri iskalnik
ODDAJ
POBUDO ALI
PREDLOG

»Če je bilo včasih dovolj, da smo tisto, česar nismo več potrebovali, enostavno vrgli v koš za odpadke, danes ni več tako.

Zaradi načina življenja in vse večjega potrošništva količina odpadkov v razvitih državah narašča, le-ti pa predstavljajo enega izmed večjih okoljevarstvenih problemov, vendar se odnos do njih v zadnjih letih spreminja.

Odpadki niso več le nekaj odvečnega, kar sodi izključno na odlagališča, ampak predstavljajo surovine, ki jih v tehnološko dovršenih procesih recikliranja predelajo v koristne surovine za proizvodnjo novih dobrin. Na ta način se zmanjšuje delež nekoristnih odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti in jih je potrebno odložiti na odlagališča. Zato je vse bolj pomembno, da z odpadki ravnamo odgovorno in pravilno.«

Kontakt

Kristjan Šestan
vodja službe

05 711 06 80

041 651 305
kristjan.sestan@kp-ilb.si

Špela Barba
operativni vodja

05 711 06 80

051 260 442
spela.barba@kp-ilb.si

Evgen Maljevac
zbirni center za ločeno zbrane odpadke

041 383 325
evgen.maljevac@kp-ilb.si

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d. o. o. opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem območju občine Ilirska Bistrica. Letno zberemo čez 4.000 ton komunalnih odpadkov, od tega je več kot 60 % ločeno zbranih odpadkov.

Skrbimo za odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev kot tudi tistih, ki nastanejo v okviru opravljanja različnih dejavnosti. Vsa gospodinjstva so opremljena z zabojniki za ločevanje mešane embalaže ter ostanka komunalnih odpadkov. Gospodinjstva v mestu Ilirska Bistrica so opremljena tudi z zabojniki za ločevanje biorazgradljivih odpadkov v zabojnikih, slednji pa so nameščeni tudi na ekoloških otokih pri večstanovanjskih objektih. Ostala gospodinjstva po naseljih niso opremljena z zabojniki za biološke odpadke, saj imajo možnost lastnega kompostiranja, kar posledično pomeni tudi oprostitev plačila storitve zbiranja bioloških odpadkov. Izjemi predstavljata naselji Podgrad in Knežak, kjer je na ekoloških otokih omogočeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov.

Urejenih imamo 85 ekoloških otokov, od tega 19 v Ilirski Bistrici in 66 po ostalih naseljih. Na ekoloških otokih zbiramo ločeno zbrane frakcije, kot so papir in karton, steklo. Na 6 ekoloških otokih so nameščeni ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje. Ekološki otoki se nahajajo v neposredni bližini javnih cest tako, da so dostopni vsem prebivalcem in obiskovalcem. Na ekoloških otokih so nameščeni 900 oz. 1100 litrski zabojniki za papir in zabojnik »zvon« kapacitet 1,25 m3 oz. 2,0m3 za stekleno embalažo, na nekaterih ekoloških otokih pa tudi 200 litrski zabojnik za odpadno jedilno olje. Na ekoloških otokih je prepovedano odlaganje kosovnih in drugih komunalnih odpadkov.

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica – Globovnik se zbirajo ločene frakcije, kot so: embalažni les, kosovni odpadki, trda plastika, bela tehnika, odpadni elektro aparati in elektronika, odpadna oblačila in tekstil, odpadne gume, stanovanjski gradbeni material, odpadna olja, barve in laki ter nevarni odpadki iz gospodinjstva.

Od leta 2019 je zbiranje kosovnih odpadkov organizirano po sistemu od vrat do vrat. Več informacij najdete v dokumentu Zbiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat.

Ločevanje odpadkov

JP Komunala Ilirska Bistrica izvaja javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov skladno z Odlokom na območju Občine Ilirska Bistrica in obsega:

 • Ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih,
 • Ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
 • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
 • Ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
 • Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru in po naročilu,
 • Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru in ob letnih akcijah,
 • Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
 • Ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov

V naši zgibanki najdete podrobna navodila o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

e-odpadki

V okviru projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki«, ki poteka pod slogom E-cikliraj in katerega nosilec je ZEOS, d.o.o., smo prejeli v uporabo 10 uličnih zbiralnikov za tako imenovane e-odpadke in odpadne baterije.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

tekstilni odpadki

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o. v je v sodelovanju z organizacijo Humana začela s projektom zbiranja oblačil, obutve in hišnega tekstila v občini Ilirska Bistrica.

KROŽNO GOSPODARSTVO

EcoReTech je družbeno odgovorna ideja, ki si želi
trajnost in recikliranje elektronskih naprav.

ODVOZ ODPADKOV

Koledar terminov odvoza odpadkov

Termini odvoza odpadkov za posamezna naselja v letu 2024. O morebitni spremembi terminov boste redno obveščeni z obvestili na spletni strani in preko e-obveščanja za naročnike sistema.

ZBIRANJE ODPADKOV

Namenske vreče za odpadke

Namenske vreče se uporabijo občasno, ko se pri uporabniku pojavijo večje količine komunalnih odpadkov.

ZBIRANJE ODPADKOV

Prevzem odpadkov v zbirnem centru

Prevzem odpadkov v zbirnem centru v Globovniku se za fizične osebe izvaja brez dodatnega plačila. Pravnim osebam pa se storitev obračuna po veljavnem ceniku.

ZBIRANJE ODPADKOV

Odvoz kosovnih odpadkov

Prevzem oz. odvoz kosovnih odpadkov se izvaja na poziv uporabnika.

ZBIRANJE ODPADKOV

Oddaja odpadne Agro-stretch folije za bale in folije za silažne silose

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica v Globovniku brezplačno prevzemamo odpadne folije z živinorejskih kmetij.

LOČEVANJE ODPADKOV

Edukativni koledar 2024

“Odločimo se in z novim letom ne mečimo vsega v isti koš, da bo čisto naše čudovito okolje”

Odstranjevanje azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog v letu 2024

Občina Ilirska Bistrica je dne 10.1.2024 objavila Javni razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine in azbestnih stenskih oblog v letu 2024. Njegov namen je vzpodbujanje odstranjevanja azbestnih kritin ali azbestnih stenskih oblog s stanovanjskih, kmetijskih in drugih zasebnih gospodarskih objektov na območju Občine Ilirska Bistrica ter njihovo varno odlaganje.

Prevzemnik oz. zbiratelj azbestnih odpadkov je JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o. (v nadaljevanju: Izvajalec javne službe), prevzemno mesto se nahaja v zbirnem centru Globovnik.

Opis postopka:

 • fotografiranje objekta pred odstranitvijo azbestne kritine ali stenske obloge
 • odstranitev azbestne kritine ali stenske obloge
 • priprava za odvoz azbestnih odpadkov
 • odvoz azbestnih odpadkov:
  – v lastni domeni
  – v domeni izvajalca javne službe
 • prejem tehtalnega lista in računa
 • plačilo računa
 • fotografiranje objekta po zamenjavi azbestne kritine ali stenske obloge
 • oddaja vloge za dodelitev sredstev za odstranjevanje azbestnih odpadkov
 • obravnava vloge in dodelitev sredstev

Izvajalec del, ki odstranjuje azbestno kritino ali azbestne stenske obloge, mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.

Pred odvozom morajo biti azbestni odpadki pripravljeni v skladu s 3. in 4. odstavkom 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest (v nadaljevanju: Uredba), in sicer tako, da so odloženi na leseno paleto, zapakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, s čimer se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Pripravljene palete morajo biti dostopne vozilu s paletnim avtodvigalom.

Izvajalec javne službe ni dolžan prevzeti odpadkov, ki ne bodo pripravljeni skladno z Uredbo!

Odvoz azbestnih odpadkov v lastni domeni poleg samega prevoza predstavlja tudi ostalo manipulacijo z njimi in sicer nakladanje na lokaciji in razkladanje na prevzemnem mestu in je kot tak zamišljen predvsem za izvajalce del, oz. vse ki razpolagajo z ustrezno mehanizacijo.

Odvoz azbestnih odpadkov v domeni izvajalca javne službe se sprovede z oddajo Vloge za Odvoz, oddajo in deponiranje azbestnih odpadkov ali oddajo naročila na telefonsko številko 041 651 305 (kontaktna oseba: Kristjan Šestan, Področje ravnanja z odpadki). Azbestni odpadki morajo biti pripravljeni skladno z Uredbo in dostopni vozilu s paletnim avtodvigalom, v nasprotnem primeru le-ti ne bodo prevzeti, prihod vozila pa bo kljub vsemu obračunan po ceniku.

Odvoz se zaračuna po ceni 63,00 eur/h, vsaka nadaljnja začetna ura pa še dodatnih 63,00 eur. Cena prevzema, manipulacije in skladiščenja azbestnih odpadkov v zbirnem centru Globovnik znaša 386,00 eur/t.

Vse dodatne informacije so na voljo na spletni strani Občine Ilirska Bistrica.

Ceniki

Veljavni ceniki naših storitev razvrščeni po dejavnostih in službah.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci razvrščeni po dejavnostih in službah.

Pomembni dokumenti

Pogosto zastavljena vprašanja

Ali morajo biti vsa gospodinjstva in pravni subjekti na območju občine Ilirska Bistrica vključeni v sistem ravnanja z odpadki?

Odpadke povzročamo vsi, zato morajo biti vsi povzročitelji, ki na območju občine Ilirska Bistrica stalno, začasno ali občasno bivajo v svojih ali najetih nepremičninah ali so lastniki počitniške hišice oziroma opravljajo poslovno dejavnost, vključeni v sistem ravnanja z odpadki.

Kaj zbiramo v Zbirnem centru Ilirska Bistrica?

Zbirni center Ilirska Bistrica v Globovniku je namenjen zbiranju ločenih frakcij odpadkov (papir in karton, plastična in steklena embalaža, odpadni les, kosovni odpadki, odpadna električna in elektronska oprema, oblačila in tekstil, avtomobilske gume, odpadno jedilno olje, nevarni odpadki iz gospodinjstva, biološko razgradljivi odpadki, zeleni odrez) in začasnemu skladiščenju ločeno zbranih komunalnih odpadkov in drugih ločenih frakcij, ki se zberejo na območju občine Ilirska Bistrica.

Ali JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o zbrane odpadke odda pooblaščenim prevzemnikom brezplačno?

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.(v nadaljevanju: izvajalec) zbrano embalažo (papirno, stekleno in mešano), sveče, gume, odpadno električno in elektronsko opremo in male baterije brezplačno odda v nadaljnjo obdelavo pristojnim prevzemnikom.

Za odpadne kovine, papir, jedilno olje in svinčeve baterije, ki jih izvajalec odda v nadaljnjo obdelavo, prejme plačilo oz. jih proda.

Vse ostale zbrane odpadke s strani povzročiteljev odpadkov, se proti plačilu, ki ga krije izvajalec, odda v nadaljnjo obdelavo pristojnim prevzemnikom.

Zbiranju katerih vrst odpadkov so namenjeni ekološki otoki?

Ekološki otoki oz. zbiralnice ločenih frakcij so v veliki večini namenjeni zbiranju stekla in papirja.

Pri ločevanju papirja je pomembno, da ga uporabniki pred odlaganjem v zabojnik zložijo ali stisnejo, saj na ta način zavzame čim manjši volumen zabojnika.

Na ekoloških otokih v Ilirski Bistrici (Gubčeva, Gregorčičeva, Prešernova in Rozmanova), Rečici, Podgradu, Knežaku in Baču so postavljeni tudi zabojniki za zbiranje odpadnega olja.

Ekološki otoki v Rečici in lirski Bistrici (Cankarjeva, Gregorčičeva, Gubčeva, Podgrajska, Kidričeva, Prešernova, Rozmanova 2x in Vilharjeva) so opremljeni še z zabojniki za zbiranje odpadne električne in elektronske opreme.

Kaj je zbirno mesto?

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni ali ustrezno urejeni javni površini in je namenjeno postavitvi zabojnikov za ostanek komunalnih odpadkov, embalažo in biorazgradljive kuhinjske odpadke in nekaterih ločenih frakcij odpadkov (steklo, papir). Zbirno in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

Kaj je prevzemno mesto?

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je začasno mesto, namenjeno prevzemu komunalnih odpadkov (embalaža, ostanek komunalnih odpadkov), biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in nekaterih ločenih frakcij odpadkov (papir, steklo). V kolikor se nahaja na javni površini ne sme ovirati ali ogrožati njene rabe.

Povzročitelji odpadkov morajo pred predvidenim prevzemom le-teh zabojnike premestiti z zbirnega na prevzemno mesto in jih po prevzemu, v najkrajšem možnem času, namestiti nazaj. Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 15 m od roba prometne površine, oz. največ 150 m od roba zemljišča ali objekta povzročitelja odpadkov. Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen varen dostop smetarskim vozilom.

Zabojnik je bil na dan odvoza na dvorišču za ograjo. Zakaj ga niste spraznili?

Povzročitelji odpadkov morajo pred predvidenim časom prevzemanja komunalnih odpadkov zagotoviti, da zabojnike pripeljejo iz zbirnega na prevzemno mesto, po prevzemu odpadkov pa jih v najkrajšem možnem času vrnejo na zbirno mesto.

Kako je potrebno ravnati z biološkimi odpadki?

Biorazgradljive kuhinjske odpadke lahko povzročitelji odpadkov hišno kompostirajo ali le-te odlagajo v zabojnike za biološke odpadke.

V kolikor povzročitelji biorazgradljive kuhinjske odpadke odlagajo v zabojnike, lahko za to uporabijo biorazgradljive vreče, papirnate vrečke ali odpadke odložijo kar v zabojnik brez vrečke.

Kako naročiti odvoz kosovnih odpadkov?

Povzročitelji odpadkov, ki se jim pojavijo različni kosovni odpadki, imajo naslednje možnosti:

 • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3 z izpolnitvijo obrazca – Kosovni odvoz iz enega gospodinjstva, ki je dostopen na naslednji povezavi Vloge in obrazci – Komunala Ilirska Bistrica (kp-ilb.si)
 • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3 za več gospodinjstev skupaj (najmanj pet gospodinjstev, dostavi se 5 m3 zabojnik), z izpolnitvijo obrazca – Kosovni odvoz iz več gospodinjstev, ki je dostopen na naslednji povezavi Vloge in obrazci – Komunala Ilirska Bistrica (kp-ilb.si)
 • naročijo 5 m3 zabojnik za kosovne odpadke s klicem na telefonsko številko 05 71 10 671 – odvoz le-tega se povzročiteljem obračuna po veljavnem ceniku ali
 • kosovne odpadke pripeljejo in oddajo v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se odpadki prevzamejo in stehtajo.

Nabavili smo novo pohištvo. Ali lahko v zbirni center pripeljem večjo količino kartonaste embalaže in staro pohištvo?

Lahko, kartonasto embalažo bodo zaposleni v zbirnem centru stehtali in odložili. Enako velja za staro pohištvo.

V stanovanju smo zamenjali dotrajani parket z laminatom? Ali lahko odpadni parket pripeljemo v zbirni center?

Lahko, dotrajan parket bodo zaposleni v zbirnem centru stehtali in odložili.

Živimo v stanovanjskem bloku in nimamo možnosti daljšega hranjenja nevarnih odpadkov iz gospodinjstva. Ali jih lahko pripeljemo v zbirni center?

Lahko, zbirni center je namenjen tudi zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Zaposleni bodo pripeljane odpadke stehtali in odložili.

Ali v zbirnem centru velja letna omejitev prevzema odpadkov do 500 kg?

V zbirnem centru prevzem odpadkov ni omejen. Za razliko od prejšnjih let se slednje dodatno stehta, sicer pa bo način prevzema odpadkov podrobnejše določen v novem odloku in pravilniku, ki bosta stopila v veljavo predvidoma v letu 2024.

Ali določila omejitve prevzema odpadkov veljajo zgolj za fizične ali tudi pravne osebe? Kako je z s.p.-ji?

Določila omejitev prevzema odpadkov za fizične osebe ne veljajo. Pravnim osebam vključno s s.p. se pripeljane količine odpadkov zaračunajo po veljavnem ceniku.

Zaradi selitve ter praznjenja kleti in garaže se mi bo pojavila večja količina kosovnih odpadkov. Kakšne so možnosti odvoza v zbirni center oziroma prevzema na lokaciji bivališča?

Povzročitelji odpadkov, ki se jim pojavijo različni kosovni odpadki, imajo naslednje možnosti:

 • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3 z izpolnitvijo obrazca – Kosovni odvoz iz enega gospodinjstva, ki je dostopen na naslednji povezavi Vloge in obrazci – Komunala Ilirska Bistrica (kp-ilb.si)
 • naročijo brezplačni odvoz kosovnih odpadkov do 2 m3 za več gospodinjstev skupaj (najmanj pet gospodinjstev, dostavi se 5 m3 zabojnik), z izpolnitvijo obrazca – Kosovni odvoz iz več gospodinjstev, ki je dostopen na naslednji povezavi Vloge in obrazci – Komunala Ilirska Bistrica (kp-ilb.si)
 • naročijo 5 m3 zabojnik za kosovne odpadke s klicem na telefonsko številko 05 71 10 671 – odvoz le-tega se povzročiteljem obračuna po veljavnem ceniku ali
 • kosovne odpadke pripeljejo in oddajo v Zbirni center Ilirska Bistrica, kjer se odpadki prevzamejo in stehtajo.

Kako so preprečene zlorabe pri prevzemu odpadkov v zbirnem centru, v primeru, da bi povzročitelj odpadkov skušal odpadke oddati na račun drugega plačnika storitev zbiranja in odvoza odpadkov?

Zlorabe pri prevzemu odpadkov v zbirnem centru bomo preprečili z identifikacijo osebe, ki bo pripeljala odpadke ter  preverjanjem v informacijskem sistemu ali je le-ta redni plačnik storitev.

Pokvaril se nam je televizor in nabavili smo novega. Lahko starega pripeljemo v zbirni center?

Lahko, pripeljani televizor bodo zaposleni v zbirnem centru stehtali in odložili. Enako velja za vso električno in elektronsko opremo ter belo tehniko.

Živimo v stanovanjski hiši in nimamo zabojnika za biološke odpadke in tudi ne urejenega kompostnika. Ali lahko biološke odpadke pripeljemo v zbirni center?

Bioloških odpadkov ni mogoče pripeljati v zbirni center. Uporabniki morajo biološke odpadke bodisi zbirati v namenski posodi ali hišno kompostirati.

Ukvarjam se s pleskarsko dejavnostjo. Zanima me, ali lahko v zbirni center pripeljem odpadne posode barv, uporabljene valjčke, čopiče, rabljen zaščitni papir?

Vse navedene odpadke lahko pripeljete in oddate v zbirni center, kjer se pripeljane odpadke stehta in obračuna po veljavnem ceniku.