Zapri iskalnik

»Če je bilo včasih dovolj, da smo tisto, česar nismo več potrebovali, enostavno vrgli v koš za odpadke, danes ni več tako.

Zaradi načina življenja in vse večjega potrošništva količina odpadkov v razvitih državah narašča, le-ti pa predstavljajo enega izmed večjih okoljevarstvenih problemov, vendar se odnos do njih v zadnjih letih spreminja.

Odpadki niso več le nekaj odvečnega, kar sodi izključno na odlagališča, ampak predstavljajo surovine, ki jih v tehnološko dovršenih procesih recikliranja predelajo v koristne surovine za proizvodnjo novih dobrin. Na ta način se zmanjšuje delež nekoristnih odpadkov, ki jih ne moremo ponovno uporabiti in jih je potrebno odložiti na odlagališča. Zato je vse bolj pomembno, da z odpadki ravnamo odgovorno in pravilno.«

Kontakt

Kristjan Šestan
Vodja službe

041 651 305
kristjan.sestan@kp-ilb.si

Komunala Ilirska Bistrica opravlja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na celotnem območju občine Ilirska Bistrica. Letno zberemo čez 4.000 ton komunalnih odpadkov, od tega je več kot 60 % ločeno zbranih odpadkov.

Skrbimo za odvoz komunalnih odpadkov iz gospodinjstev kot tudi tistih, ki nastanejo v okviru opravljanja različnih dejavnosti. Vsa gospodinjstva so opremljena z zabojniki za ločevanje mešane embalaže ter ostanka komunalnih odpadkov. Gospodinjstva v mestu Ilirska Bistrica so opremljena tudi z zabojniki za ločevanje biorazgradljivih odpadkov v zabojnikih, slednji pa so nameščeni tudi na ekoloških otokih pri večstanovanjskih objektih. Ostala gospodinjstva po naseljih niso opremljena z zabojniki za biološke odpadke, saj imajo možnost lastnega kompostiranja, kar posledično pomeni tudi oprostitev plačila storitve zbiranja bioloških odpadkov. Izjemi predstavljata naselji Podgrad in Knežak, kjer je na ekoloških otokih omogočeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov.

Urejenih imamo 85 ekoloških otokov, od tega 19 v Ilirski Bistrici in 66 po ostalih naseljih. Na ekoloških otokih zbiramo ločeno zbrane frakcije, kot so papir in karton, steklo. Na 6 ekoloških otokih so nameščeni ulični zbiralniki za odpadno jedilno olje. Ekološki otoki se nahajajo v neposredni bližini javnih cest tako, da so dostopni vsem prebivalcem in obiskovalcem. Na ekoloških otokih so nameščeni 900 oz. 1100 litrski zabojniki za papir in zabojnik »zvon« kapacitet 1,25 m3 oz. 2,0m3 za stekleno embalažo, na nekaterih ekoloških otokih pa tudi 200 litrski zabojnik za odpadno jedilno olje. Na ekoloških otokih je prepovedano odlaganje kosovnih in drugih komunalnih odpadkov.

V Zbirnem centru Ilirska Bistrica – Globovnik se zbirajo ločene frakcije, kot so: embalažni les, kosovni odpadki, trda plastika, bela tehnika, odpadni elektro aparati in elektronika, odpadna oblačila in tekstil, odpadne gume, stanovanjski gradbeni material, odpadna olja, barve in laki ter nevarni odpadke iz gospodinjstva.

Od leta 2019 je zbiranje kosovnih odpadkov organizirano po sistemu od vrat do vrat. Več informacij najdete v dokumentu Zbiranje kosovnih odpadkov od vrat do vrat.

Ločevanje odpadkov

JP Komunala Ilirska Bistrica izvaja javno službo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov skladno z Odlokom na območju Občine Ilirska Bistrica in obsega:

  • Ločeno zbiranje frakcij komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij – ekoloških otokih,
  • Ločeno zbiranje odpadne embalaže po sistemu »od vrat do vrat«,
  • Ločeno zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
  • Ločeno zbiranje ostanka komunalnih odpadkov po sistemu »od vrat do vrat«,
  • Ločeno zbiranje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru in po naročilu,
  • Ločeno zbiranje kosovnih odpadkov iz gospodinjstev po naročilu in v zbirnem centru in ob letnih akcijah,
  • Ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v letni akciji in v zbirnem centru,
  • Ločeno zbiranje oziroma sprejemanje vseh ločeno zbranih frakcij v zbirnem centru.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov – Kam spada kaj?

V naši zgibanki najdete podrobna navodila o ločenem zbiranju komunalnih odpadkov.

RECIKLIRANJE ODPADKOV

E-odpadki

V okviru projekta LIFE »Gospodarjenje z e-odpadki«, ki poteka pod slogom E-cikliraj in katerega nosilec je ZEOS, d.o.o., smo prejeli v uporabo 10 uličnih zbiralnikov za tako imenovane e-odpadke in odpadne baterije.

ODVOZ ODPADKOV

Koledar terminov odvoza odpadkov

Termini pobiranja odpadkov po posameznih naseljih za obdobje do konca leta 2023. O morebitni spremembi terminov boste redno obveščeni z obvestili na spletni strani oz. preko e-obveščanja za naročnike sistema.

Odvoz azbestnih odpadkov

Občina Ilirska Bistrica je v letu 2022 sofinancirala odvoz, oddajo in deponiranje odpadne azbestne kritine in sicer 69,00 EUR/t je kril lastnik oziroma upravljalec objekta, kateri se nahaja v občini Ilirska Bistrica, preostali del v višini 331,80 EUR/t pa je krila Občina.

Odvoz, oddaja in deponiranje odpadne azbestne kritine se izvaja na podlagi vloge za odvoz podane s strani lastnika oz. upravljalca objekta.

Pred prevzemom morajo biti odpadki pripravljeni v  skladu s 3. in 4. odstavkom 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki ki vsebujejo azbest: azbestni odpadki morajo biti pred odstranjevanjem pakirani v zaprtih vrečah ali oviti s folijo, tako da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken v okolje med prevozom ter pri nakladanju in razkladanju.

Izvajalec ni dolžan prevzeti odpadkov, ki ne bodo pripravljeni skladno z zgoraj navedeno Uredbo!

Ceniki

Veljavni ceniki naših storitev razvrščeni po dejavnostih in službah.

Vloge in obrazci

Vloge in obrazci razvrščeni po dejavnostih in službah.

Pomembni dokumenti